Tjetër koncesion, hapet procedura për portin turistik “Marina Limion” në Sarandë

Një tjetër koncesion është shfaqur në horizont këtë fillim gushti. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur procedurën e garës për portin “Marina Limoni” në Sarandë që sipas dokumenteve do të ketë një kohëzgjatje 35 vjeçare. “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin për dhënien me koncesion/partneritet publik privat të portit turistik dhe të shërbimeve “Marina Limion”, propozim i kërkuar.
Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një procedure konkurruese (procedurë e hapur) sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument. Kohëzgjatja e kontratës koncesionare/PPP do të jetë 35(tridhjetë e pesë) vjet nga hyrja në fuqi e saj” thuhet në dokument.
Sipas sqarimit që jep ministria terreni në të cilin ndodhet trualli ka një pjerrësi të orientuar nga jugu e cila korrespondon me pamjen nga deti, me një diferencë kuote rreth 58 m. Toka ne te cilen do te operohet, eshte prej afro 6,000m², e lokalizuar shume pranë vijës bregdetare.
Lidhur me kriteret që do të merren parasysh gjatë garës në dokumente sqarohet se kushtet teknike do të vlerësohen me 35 pikë maksimalisht, kriteri plani i mirëmbajtjes 15 pikë, tarifa konceisonare 15 pikë, kapaciteti financiar 15 pikë, ndikimi social dhe mjedisor 10 pikë, koha e ndërtimit 10 pikë.
Projekti i protit duhet të përfshirë investime të rëndësishme që lidhen me akosotimin e jahteve, sheshe vendqëndrimi për to jashtë sezonit, dushe, tualete, rrymë elektrike, pikë të furnizimit me karburant.
Operatoret e interesuar mund te shprehin interes deri ne 30 gusht date kur mbetet e hapur gara për dorëzimin e ofertave.
Vitin e shkuar me njw procedure standarde konkurrimi vendosi tw kalonte tek njw kompani private menaxhimin e portit te Limionit kundrejt një plani investimesh 25 milione euro.
Qëllimi i kontratës përfshinte ngritjen e një kantieri me kushte ndërtimore-teknologjike bashkëkohore, përmirësimin e infrastrukturës së portit, shërbim mirëmbajtjeje, dekonstruksion të mjeteve detare lundruese, me qëllim rritjen e standardeve të cilësisë së shërbimeve dhe mirëmbajtjen e mjeteve lundruese./Monitor/