Gjykata Kushtetuese e Kosovës, shfuqizon vendimin e qeverisë për kufizim lëvizjesh

 

Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi të martën shfuqizimin e vendimit të qeverisë së Kosovës për kufizimin e lëvizjes së qytetarëve dhe automjeteve si masë për të penguar zgjerimin e koronavirusit.

Vendimi i Gjykatës hyn në fuqi më 13 prill.

Me 23 mars qeveria vendosi që të “ndalohet qarkullimi i qytetarëve dhe automjeteve private nga 24 mars 2020 gjatë orës 10:00 – 16:00 dhe prej orës 20:00 – 06:00, përveç për nevoja mjekësore, prodhim, furnizim dhe shitje të mallrave esenciale (ushqim dhe barna për njerëz dhe kafshë/shpezë), dhe për shërbime dhe aktivitete që ndërlidhen me menaxhim të pandemisë”.

Qeveria tha se vendimi është në pajtim me kushtetutën e ligjet e vendit dhe në funksion të pengimit të zgjerimit të koronavirusit.

Gjykata konstaton në vendimin e saj se “neni 56 [Të Drejtat dhe Liritë Themelore gjatë Gjendjes së Jashtëzakonshme] i Kushtetutës nuk është i aplikueshëm në rrethanat e rastit konkret sepse nuk kemi të bëjë me “shmangie” nga të drejtat dhe liritë themelore”.

Sipas Gjykatës “bazuar në nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore] të Kushtetutës, kufizimi i të drejtave dhe lirive themelore mund të bëhet “vetëm me ligj” të Kuvendit të Republikës së Kosovës”.

Së këndejmi thuhet në vendimin e saj, Gjykata vendosi “të shpallë të pavlefshëm, në pajtim me nenin 116.3 të Kushtetutës” vendimin e qeverisë, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi.

Gjykata përcaktoi datën 13 prill 2020, si datë të hyrjes në fuqi të aktgjykimit të saj, “respektivisht shfuqizimit të vendimit të kontestuar të qeverisë”.